برچسب: معیارهای

تربیت یکی از اصول بنیادین زندگی انسان‌هاست و اگر می‌خواهیم فرزندان ما در زندگی به موفقیت برسند باید برای تربیت آنها وقت بسیار زیادی بگذاریم و پدر و مادر هرگز نباید در برابر خواسته‌های نابجای فرزندان کوتاه بیایند.