برچسب: سياست هاي دولت

بخشدار مرکزی قرچک:

بخشدار مرکزی قرچک گفت: ایجاد مدیریت یکپارچه در روستاها یکی از ضروریات رسیدن به اهداف توسعه ای و پیشبرد سیاست های دولت است وهرگونه کارعمرانی یا اقدامات مسوولین اجرایی در روستا بدون ایجاد تمرکز کاری و هماهنگی بین آنها امکان پذیر نخواهد بود.