برچسب: دولت تدبیر

گزارش از رفتارهای زننده دولت تدبیر با خبرنگاران و نمایندگان افکار عمومی؛

هنوز چند هفته از رفتار پرخاشگرانه و پرتاب میکروفن یک خبرنگار خانم توسط آخوندی وزیر راه و ترابری نگذشته است که روز گذشته، وزیر بهداشت به جای پاسخگویی به سئوال خبرنگاری، با پرخاشگری وی را مزدور خواند!

در ادامه دیپلماسی لبخند دولت تدبیر؛

۱۹ ماه از اسارت های ملوانان ایرانی در حال می گذرد که هنوز نه تنها خبری از پیگیری مسئولین برای آزادی این افراد اعلام نشده بلکه نمایندگان جنوب استان در مجلس شورای اسلامی نیز سکوت کرده و در دسترس نیستند.