معـاون مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران جهت بررسی مسائل و مشکلات ورزش شهرستان قرچک در محل اداره این شهرستان حضور پیدا کرد.