رزمایش الی بیت المقدس با حضور هزاران بسیجیان شهرستان قرچک همزمان با سراسر کشور از دیروز آغاز شد که در روز اول فراخوان، مباحث آموزشی و مرور برنامه ها و در روز دوم مرحله اصلی رزمایش پس از صبحگاه مشترک به اجرا درآمد.