دسته‌بندی: ورزشی

روند ادامه دار حاشیه سازی فردوسی پور برای صدا و سیما حاکی از آن است که اگرچه سال ها تلاش شده است بهترین زمان در بهترین شبکه به این مجری تعلق پیدا کند اما وی از این فرصت برای مطرح کردن خود هرچند با حاشیه سازی بهره جسته است.