دسته‌بندی: اجتماعی

کودکان مانندآئینه ی هستند که هرآنچه در آن تابیده شود عینا” نشان میدهندپس والدین بایدخودرا برای ساختن کودکان از هر نظر تجهیز کنندکه این امر فقط از مسیرمطالعه و تجربه ممکن است.

خشم یکی از هیجان‌های پیچیده انسان وواکنشی متداول نسبت به ناکامی‌ و بدرفتاری انسان است. انسان ها درطول زندگی با موقعیت‌های خشم‌برانگیز روبه‌رو شده‌ ،اگرچه خشم بخشی از زندگی است ولی ما را از رسیدن به اهداف‌مان باز می‌دارد.

دوره نوجوانی، اهمیت شایان توجهی در زندگی آینده و بزرگسالی فرد دارد، بسیاری از انتخابها و تصمیم ها در این دوران انجام می‌شوند، پیشگیری از بروز مشکلات و درمان آنها به توجه و تاکید فراوانی نیاز دارد.

بر مبنای یک احساس و سنت دیرین، مشخص ترین مسئولیت خانواده در قبال زیست و رفاه فرزندان در تامین خوراک و پوشاک، مسکن، بهداشت و تربیت خلاصه شده است و اگر چه در تربیت فرزندان (فرایند انتقال ارزش های دینی) گروه ها و عوامل اجتماعی زیادی تأثیر می گذارند، اما غالباً خانواده در این زمینه به منزله ی با نفوذ ترین عامل به شمار می رود.