عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گفت: شوراهای اسلامی جایگاه افراد توانمند و صبوری است که بتوانند با برخورد مناسب، پای درد و دل مردم نشسته و در جهت رفع مشکلات آنها گام بردارند تا پس از جلب رضایت خلق، رضایت الهی نیز حاصل شود.