۱⃣ وصیت تملیکی:براساس ماده ۸۲۷قانون مدنی عبارت است از وصیتی که درآن کسی عین یا منفعتی راازمال خودبرای زمان بعدازمرگش به دیگری به صورت مجانی تملیک کند. ۲⃣ وصیت عهدی:براساس ماده ۸۲۶قانون مدنی عبارت است ازوصیتی که درآن شخصی یک یاچندنفررابرای انجام امریااموری یاتصرفات دیگری مآمور می نماید. ۳⃣ وصیت نامه:براساس قواعدامورحسبی عبارت ازنوشته وورقه […]