مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده:

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفت: حل مشکلات مرتبط با زنان، نیازمند همراهی تمامی دستگاه ها و ارگان ها است و به تنهایی نمی توان حجم فراوان آسیب های مرتبط با زنان و خانواده ها را برطرف کرد.