سوال : مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام دادگاه است؟ومبانی وواجدکدام شرط یاشرائطی است؟ اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور […]

قراردادبیع/

سؤال: در برخی ازقرارد ادها ازجمله قراردادبیع؛ به طورمعمول برای کسی که پشیمان شده مبلغی معین می شود که بایدبه طرف مقابل پرداخت نماید.دراینجا این سوال مطرح می شودکه آیا تعیین وجه الترام برای انصراف ازانجام معامله می تواند موجبات بی اعتباری عقدبیع رافراهم آورد؟ پاسخ: دراین باره گفتنی است که ازطریق مداقه درمتن قراردادبایدبه […]