با اتمام زمان پرداخت “بسته حمایتی” و عدم پرداخت این بسته‌های نقدی به تعداد زیادی از بیمه‌شدگان واجد شرایط تامین اجتماعی مسئولان مربوطه نیز تا به امروز هیچ پاسخی به سؤالات و ابهات نداده‌اند.

انتقادات از معاونت رفاه وزارت کار کم کم به دولتمردان نیز کشیده می شود و بعد از انتقاد بی سابقه رئیس جمهور از وزارت کار و معاونت رفاه در مورد عدم شناسایی ثروتمندان و دهک های مختلف درآمدی ، حال مرکز پژوهش های مجلس نیز به دلیل عدم اعلام خط فقر توسط معاونت رفاه از این معاونت انتقاد کرده است.