عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان:

عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات سال آینده بسیار رقابتی و با حضور گروه‌های سیاسی متعدد است که با شرایط اقتصادی ویژه، دشمن مترصد واکنش مردم است.

دادستان‌کل کشور ضمن تأیید ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: گزارشاتی در مورد عملکرد وی بوده که باعث شده پرونده‌ای تشکیل شود و ممنوع‌الخروجی هم به‌خاطر این است که از ضایع‌شدن حقوق مردم پیشگیری کنیم.

در شرایط کنونی که دشمنان نظام در صدد تنگ‌تر کردن حلقه تحریم علیه ایران هستند نقش سازنده سفرا و سفارتخانه‌ها در برون رفت از شرایط این‌چنینی بسیار موثر خواهد بود.