مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن:

مدیرکل خط و سازه های فنی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اظهار داشت: با طراحی خاصی که مهندسین مشاور شرکت راه آهن برای اجرای ایستگاهها در نقاط مختلف کشور انجام داده اند، بافت همه مناطق از جمله قرچک دچار تغییر و تحول خواهد شد.