رئیس اداره محیط‌ زیست قرچک:

رئیس اداره محیط‌ زیست قرچک گفت: نباید اجازه برداشت بی‌رویه خاک در منطقه داده شود در منطقه‌ای که خاک‌برداری صورت گرفته است توسط نخاله‌های ساختمانی پرشده و دوباره بر روی همین زمین‌ها ساختمان ساخته شود