حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید: هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 27 ذو القعدة 1443 Sunday, 26 June , 2022 تعداد دیدگاهها : 260×
تمرکز:مهارتی برای کسب آرامش ،آگاهی وپیشرفت
۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۰
شناسه : 7917

همه ی انسانهای رشد یافته می خو اهند به مردم خدمتی کنند وازخوداثری به جای گذارند که کارآمد وزیبا باشد ومی دانند که میزان کارایی وزیبایی عمل واثر آن ها با میزان تمرکزی که برآن می کننند نسبت مستقیم دارد .

ارسال توسط :
پ
پ

به گزارش سرویس مقالات روانشناسی قرچک آنلاین; انسان درخانه و کارخانه و آموزشگاه و آزمایشگاه درعبادتگاه و دانشگاه وبرای انجام هرکارارزشمندبه توانایی تمرکز نیازمند است هروقت و هرجاکار سودبخشی انجام شد ه و انسان به موفقیتی دست یافته این نیروی آرام در به ثمررساندن آنکارو پیروزی آن انسان نقش کلیدی داشته است .

تمرکزکه بازدارنده ی افکار ناخواسته ابزاربی جانشین آگاهی پیش نیازحفظ مطالب ولازمه ی به یادآوری اطلاعات است لزومش درهمه جادیده می شود این نیروازدیربازابزارآگاهی های برترووسیله ای برای خودشناسی وخداشناسی بوده است .

اثرواعتبارعلمی تمرکزدر چنددهه ی اخیربیش ترآشکار شده وکاربردش در زمینه های مختلف افزایش یافته است .به کمک آن می توان بربی خوابی سوء تغذیه وناتوانی غلبه کرد وبرپنداربیهوده افکار آزاردهنده ترس رشک خودفریبی نارضایتی غروروانتقام جویی مسلط شد وبه آرامش دست یافت.

آگاه شدن ازتوانایی هایی که باتمرکزکردن به دست می آیدهرفرد پیشرفت جویی را علاقه مند به کسب این مهارت می کند واورا وادارمی سازد تا ازخودبپرسدچراهمه ی مردم ازنیروی تمرکز استفاده نمی کنند؟

تعریف ساده ای ازتمرکزبه این پرسش پاسخ می دهد : تمرکزوادارکردن ذهن به توجه کامل بریک موضوع است. این تعریف گویای آن است که همه ی انسان ها تحت شرایطی برموضوعی که مورد علاقه ی آنهاست تمرکز می کنند.اما امتیازکسی که مهارت تمرکزرا به دست می آورند این است که قادرمی شوند درهرزمان ومکان که بخواهندوبه مدتی که لازم بدانند برموضوعی تمرکزکنند.

بدون آن که تحت تاثیرعوامل پریشان کننده ی درونی وبیرونی قرارگیرند. براساس این ویژگی ها دارندگان مهارت تمرکزمحدودیت های ناشی اززمان مکان مدت موضوع وپریشان کننده های حواس را کم کرده گزینش های خود را افزایش می دهندوبا به کارگیری این قدرت بزرگ می توانند درخانه محل کاروهرجای دیگرتمرکزکرده کارآمدوموفق عمل کنند.

این افراددر تمرکزعمیق چنان مجذوب موضوع موردتمرکزمی شوند که چیزهای دیگررا حس نمی کنند . مجذوبیت وتمرکزحضرت علی به هنگام نمازوتیری که ازپای ایشان در آن هنگام بیرون کشیدند نمونه ی برجسته ای ازاین تمرکزعمیق است .

اگربخواهیم به سادگی ماهران درتمرکزرا بادیگران مقایسه کنیم می بینیم که مهارت یافتگان می توانندبرافکارمزاحم وناخواسته ی خود غلبه کنند . آرامش داشته باشند قوای ذهنی خویش را بجا صرف کنند دروقت ونیرویشان صرفه جویی نمایند وبه سرعت در جهت هدف خویش پیش روند . درحالی که فرد مهارت تمرکزممکن است دچار سرگردانی ذهنی شده قسمت اعظم نیرویش صرف اندیشیدن به خشم حسدوافکارآزاردهنده دیگر بشود ودرنتیجه ازرسیدن به کارهای اصلی زندگی وپیشرفت بازبماند .

با توجه به ویژگی های افراد ماهر درتمرکزمی توان تمرکزرا چنین تعریف کرد تمرکزتوانایی توجه اختیاری باثبات کامل وقوی بریک موضوع وندیده گرفتن مطالب نامربوط است .

همه ما تجربه کرده ایم درطول روز به دلیل گرفتاری های گوناگون وکارهایی که باید انجام بدهیم موضوع ها وافکارمتعددی ذهن مارا به خود مشغول می دارند وآن را دچارسرگردانی می کنند .هریک ازاین کارها موضوعات افکار برای جلب توجه ما تلاش می کنند ولی چون به هیچ کدام توجه کافی نمی کنیم همه کمرنگ ونامفهوم باقی می مانند.

ذهن که دراین حالت ازما دستوری دریافت نداشته است . می تواندساعت ها سرگردان بماند وبی نتیجه ازموضوعی به موضوع دیگربرود اماهمین که یک موضوع خاص را برگزیده به آن توجه می کنیم وافکاروموضوعات دیرا موقتا ازذهنمان بیرون می فرستیم به سرگردانی ذهنی پایان می دهیم .

هنگامی که بیش ترایستادگی کرده تمام نیرووحواسمان را برآن موضوع متوجه می سازیم آن را بزرگ تروروشن تر می بینیم وطبیعتابهترمی توانیم به بررسی همه جانبه اش پرداخته برآگاهی خودبیفزاییم.

نقش واثرتمرکز هنگامی بیشتر وبهترمجسم می گردد که آزمایشی را که اغلب مادردوران مدرسه با ذره بین ویک صفحه کاغذ انجام داده ایم به یاد آوریم . با انجام آن آزمایش مشاهده می کردیم که درحالت عادی اشعه ی موازی خورشید برهمه ی سطح کاغذمی تابدوفقط کمی آن را گرم می کرد اما هنگامی که همان اشعه را به وسیله ذره بین مهارمی کردیم وبدون لزرش ازطزیق کانون ذره بین فقط بریک نقطه کاغذ فرود می آوردیم شدت وقدرت ت تمرکز گرما بر آن نقطه باعت می شد که کاغذ آتش بگیرد. تمرکز مثل همان ذره بین است که نیرو وشدت لازم را ایجاد می کند تا نقاط عمیق وجنبه های موضوع مورد توجه را روشن ترودست یافتنی ترکند .

سودبخشی وکارایی لیزرگونه ی مهارت تمرکز درمحل کاردرروابط ودرمیدان های ورزشی ما را به کسب این مهارت علاقه مند می سازد . خوشبختانه همه می توانند به رایگان وبه کمک ورزش این مهارت را به دست آورند. همان طورکه برای سالم ماندن وقوی شدن بدن ورزش می کنیم برای سلامت وتقویت قوای مغزی نیزباید ورزش های ویژه ای انجام دهیم .هنگامی که درمی یابیم وزن مغزمان تنها دو درصدنیرویمان را به مصرف می رساندوروزانه هزاران سلول مغزی را ازدست می دهیم بیش تربه اهمیت وضرورت این ورزش ها پی بریم .

به هر حال هدف ما ازورزش یا تمرین تمرکزاین است که ذهنمان را تحت اراده وفرمان خوددرآوریم وآن را وادارسازیم تا با آرامش وبدون لغزش به موضوعی که برگزیده ایم توجه پایدارکند برای آغازیک ورزش مقدماتی کارهای زیررا انجام می دهیم :

۱-جای خلوت و وقت مناسبی انتخاب می کنیم تا به وسیله ی عوامل بیرونی به حواس پرتی وگسیختگی افکاردچارنشویم .

۲-بدون آن که پشتمان را خمیده کنیم روی یک صندلی یازمین می نشینیم یا درازمی کشیم.

۳-ذهن را پیگیرانه متوجه یک موضوع کوچک می کنیم وازآن منحرف نمی شویم .

۴-به مجرد آن که موضوع دیگری می خواهد ذهنمان را مشغول کند نه گفته بدون ناراحتی وبه آرامی آن را کنارمی گذاریم ودوباره به موضوع اصلی برمی گردیم .

۵-به عوامل پرت کننده ی حواس توجه نمی کنیم .

۶-حواس به کارگرفته نشده ی خود را به سکوت وادرامی کنیم .

می توانیم اولین بارتنها پنج دقیقه ورزش تمرکزکنیم وهرباراین مدت را کمی افزایش داده آن قدرادامه دهیم تا بتوانیم به آسانی ازدنیای بیرونی کنده شده به تمرکز پایداربرهرموضوع ودرهرمکان وزمان دست یابیم .

اگرشما نفس کشیدن را به عنوان موضوع تمرین خود انتخاب می کنید بهتر است درآغازازراه بینی چند نفس عمیق بکشیدوبه آرامی هوا را بیرون بدهید این کار را چندین بارتکرارکنید وبعد بگذارید نفس کشیدن بدون کنترل شما جریان عادی خود را طی کند ازاین لحظه به بعد با دنبال کردن قدم های ۳تا ۶هردم وبازدم خود را بشمارید تا به شماره ۶برسید ودوباره شمارش را ازسربگیرید .

این کار را آن قدر تکرارکنید ومدت را افزایش دهید تا به تدریج به هدف های تمرین تمرکز دست یابید .اگردرمدت تمرین تمرکزحواستان پرت شد یا خسته شدید ایستادگی کنید وبه آرامی تمرین را ازسربگیرید.به یاد داشته باشید که موفقیت بدون ارائه کارارزشمند وکار ارزشمند بدون تمرکزکردن میسرنمی شود .

اکرم حیدری کارشناس مشاوره پلیس مرکز استان اصفهان

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت قرچک آنلاین منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.