افزایش مهریه پس ازوقوع عقدنکاح

براساس استدلال مندرج در رآی صادره به شرح ذیل افزایش مهریه پس ازوقوع عقدنکاح بامبانی قانونی مغایرت داردزیراعنوان مهریه به زمان وقوع عقد نکاح مربوط می شودلذاپس ازوقوع آن روابط مالی وبوجودآمدن هرگونه رابطه داین ومدیونی خارج ازعنوان مهریه است ومصداق مهریه پیدانمی کندوبدین ترتیب هرگونه توافق یااصلاحی بعدازنکاح درقالب مهریه قابل ابطال است. اینک […]

براساس استدلال مندرج در رآی صادره به شرح ذیل افزایش مهریه پس ازوقوع عقدنکاح
بامبانی قانونی مغایرت داردزیراعنوان مهریه به زمان وقوع عقد نکاح مربوط می شودلذاپس ازوقوع آن روابط مالی وبوجودآمدن هرگونه رابطه داین ومدیونی خارج ازعنوان مهریه است ومصداق مهریه پیدانمی کندوبدین ترتیب هرگونه توافق یااصلاحی بعدازنکاح درقالب مهریه قابل ابطال است.
اینک رآی به شرح ذیل:

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۳۶

*رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان س.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره۱۱۶۵۷-۸۱/۸/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره… شهر ری، نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه فقهای شورای نگهبان تقاضای ابطال اقرارنامه رسمی مذکور را نموده است، با توجه به اینکه آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده عدم امکان افزایش مهریه مندرج در سند ازدواج می‌باشد و اقرارنامه رسمی فوق‌الاشعار از این حیث قابل اشکال می‌باشد ولی متضمن نوعی تعهد زوج به پرداخت مبلغی بیش از میزان مهریه به زوجه می‌باشد و قابل ابطال نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی و بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری

**رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرری که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۱۱۶۵۷۹ مورخ ۸۱/۸/۳۰ دفترخانه شماره… حوزه ثبتی شهر ری صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا همانگونه که در نظریه مورخ ۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان و رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۸۸/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است مطابق موازین شرعی و قانونی هرگاه ضمن عقد نکاح مهریه زوجه تعیین شده باشد ازدیاد آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرعی و قانونی است و مهریه همان است که در ضمن عقد نکاح تعیین گردیده است و برابر مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۶ قانون مدنی، اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد و هرگاه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت بنابراین با عنایت به اینکه مطابق سند نکاحیه طرفین، مهریه تجدیدنظرخوانده در ضمن عقد نکاح مورخ ۸۱/۵/۱۲ تعداد ۱۳۶۱ نیم‌سکه تعیین شده و سه ماه و اندی بعد از وقوع عقد نکاح یعنی در تاریخ ۸۱/۸/۳۰ تجدیدنظرخواه (زوج) با مراجعه به دفترخانه شماره… حوزه ثبتی شهر ری با تنظیم سند رسمی فوق‌الذکر تحت عنوان اقرارنامه مهریه زوجه را از ۱۳۶۱ نیم سکه به ۱۳۶۱ تمام سکه تغییر داده و اصلاح نموده است لذا اگرچه عنوان سند مذکور اقرارنامه است لکن متن آن در واقع اقرارنامه نبوده و تغییر اصلاح و افزایش میزان مهریه است و افزایش میزان مهریه به شرح مذکور خلاف شرع و قانون است و بر فرض که اقرار باشد چنین اقراری چون خلاف قانون است باطل می‌باشد و درحالی‌که مهریه زوجه نیم سکه است اقرار به تمام سکه بودن مهریه برخلاف واقع بوده و فاقد اثر می‌باشد بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و حکم به بطلان سند رسمی صدرالذکر صادر و سند یادشده ابطال می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
(نقل ازپژوهشگاه قوه قضائیه)

آنچه بایدگفت این است که رآی صادره صرفآاستنباط شعبه ۳۰دادگاه تجدیدنظرازموضوع می باشد بدیهی است چنانچه آراء متفاوتی ازشعب دیگراصداریابد مراتب قابل رسیدگی دردیوان عالی کشورودرصورت صدور رآی وحدت رویه رآی اخیردرموردمشابه لازم الاتباع خواهدبود.
مرتضی تقوی وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی

جهت ارتباط مستقیم با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۱۳۵۲۹۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *