آشنایی باتعاریف برخی اصطلاحات حقوقی/۱

آشنایی باتعاریف برخی اصطلاحات حقوقی ۱-اجرت المثل: عبارت است ازاینکه هرگاه کسی ازمال دیگری استفاده کندوعین واصل مال باقی باشد وبرای این استفاده وانتفاع بین طرفین بها واجاره بهایی معین نشده باشدآنچه بابت اجرت منافع استفاده شده باید به صاحب مال داده شوداجرت المثل نامیده می شود. ۲-اجرت المسمی: عبارت است ازمبلغی که درعقداجاره به […]

آشنایی باتعاریف برخی اصطلاحات حقوقی
۱-اجرت المثل:
عبارت است ازاینکه هرگاه کسی ازمال دیگری استفاده کندوعین واصل مال باقی باشد وبرای این استفاده وانتفاع بین طرفین بها واجاره بهایی معین نشده باشدآنچه بابت اجرت منافع استفاده شده باید به صاحب مال داده شوداجرت المثل نامیده می شود.
۲-اجرت المسمی:
عبارت است ازمبلغی که درعقداجاره به
عنوان اجاره بهامعین می شود
۳-احوال شخصیه:
عبارت ازمجموع صفات انسان که به اعتبارآنهایک شخص دراجتماع دارای حقوق شده وآن حقوق رااجرامی کند
مانندنام ؛اقامتگاه؛اهلیت وهمچنین مجموعه اموری که به شخص شهروند
مربوط می شودمانند نکاح؛طلاق؛ارث ومانندآن
۴-اخذبه شفعه:
یعنی هرگاه مال غیرمنقول تقسیمی بین ۲نفرمشترک باشدویکی ازدوشریک،حصه(سهم)خودرابه قصدبیع(فروش)به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری(خریدار)داده است را به اوبدهدوآن
مال راتملک کند.این عمل رااخذبه شفعه می نامند
۵-اختلاس:
عبارت است از ربودن؛برداشت،دستبرد،
دزدی اموال دولت؛برداشتن مال غیرازراه خدعه ازنظرقانونی،عمل هریک از
کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانهایا
شوراهاویاشهرداریهاوموسسات وشرکتهای دولتی ویاموسسات عمومی غیردولتی مانند سازمان تآمین اجتماعی؛هلال احمرو….وموسسات وابسته به دولت ویانهادهای انقلابی ودیوان محاسبات وموسساتی که به کمک مستمر
دولت اداره می شوندویادارندگان پایه قضایی وبه طورکلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح ومآمورین به خدمات عمومی اعم ازرسمی یاغیررسمی که وجوه یامطالبات یاحواله هایاسهام واسنادو اوراق بهادارویاسایر اموال متعلق به هریک ازسازمانهاوموسسات گفته شده ویااشخاص راکه برحسب وظیفه به آنهاسپرده شده است به نفع
خودیادیگری برداشت وتصاحب نمایند؛
که شقوق یادشده رادربرگیرد؛اختلاس نامیده می شود.
مرتضی تقوی وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی

جهت ارتباط مستقیم با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۱۳۵۲۹۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *