عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمنان با نفوذ کار را به جای می برد که به وسیله عناصر خودی می خواهد اصل این انقلاب را زیر سوال ببرد و باورهای مردم نسبت به انقلاب را تغییر دهند.