42816_Orig نقوی‌حسینی:

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس با انتقاد از تصمیم مالک تیم فوتسال شهید منصوری قرچک برای واگذاری این تیم، چنین اتفاقی را موجب آسیب دیدن جامعه ورزشی این شهرستان دانست.